Tutkimuksia ja ohjeistuksia ympäristöperäisesti vammautuneista

 

Sisäilmakodittomien ja ympäristöstä vammautuneiden asiaa edistettäessä on hyvä olla tietoinen uusimmista tutkimuksista,  ohjeistuksista ja lainsäädännöstä. Seuraavat julkaisut antavat kokonaisuutena hyvän pohjan niin yksilöllisten kuin yhteiskunnallistenkin ongelmien ratkomiseen.

1. YK:n vammaissopimuksen ohje 2017

YK:n vammaissopimuksen soveltamisohje erityisesti 19 artiklaan. Tämän nojalla Suomi on velvoitettu järjestämään vammaisille kansalaisille mahdollisuuden itsenäiseen asumiseen ja osallistumiseen, eli mm. tuottamaan esteetöntä rakennuskantaa ja riittäviä vammaispalveluita kuten henkilökohtaista apua. Tämä on erittäin relevanttia myös sisäilmasta vammautuneiden ja sisäilmakodittomien suhteen. YKn vammaissopimuksen ohje

2. EUROPAEMin ohje säteilysairauksien hoitoon 2016

Euroopan ympäristolääketieteen akatemian EUROPAEMin ohje 2016 säteilysairauksien diagnosointiin ja hoitoon. EUROPAEM listaa mm. erilaisia verikokeita, sähkömagneettisten kenttien mittauksia sekä altistushistorian ja oireiden selvittämisen osana diagnosointimenettelyä. Hoidoksi suositellaan pääasiallisesti välttämishoitoa. Herkälle väestönosalle suositellaan mm. raja-arvoja 1uW/m2 ja 0.3-30 nT, taajuudesta riippuen. Sisäilmasta vakavimmin vammautuneista on omien tutkimusteni mukaan vähintään puolet myös sähköherkkiä, ja suurin osa sähköherkistä on sisäilma/kemikaalisairaita. EUROPAEM EMF Guideline 2016 for the prevention diagnosis and treatment of EMF-related health problems and illnesses

3. TTL:n esiintyvyys- ja vammauttavuustutkimus 2018

Työterveyslaitoksen 2/2018 julkaistu tutkimus, josta voidaan päätellä, että sisäilmasta ja muista ympäristötekijöistä eriasteisesti sairastuneita/oireilevia on n. 30% = 2 miljoonaa suomalaista ja vaikeasti vammautuneita on yli 2% = yli 100.000 suomalaista. Näiden lukujen valossa on todennäköistä, että myös sisäilmakodittomia on huomattavasti enemmän kuin tähän asti arveltu. TTL:n tutkimuksen otos oli pieni, joten lisätutkimuksia tarvitaan, mutta mielenkiintoinen tutkimus erityisesti vammauttavuuden jatkumon suhteen. Vuokko_prevalence_EI continuum

Tutustukaa ja ottakaa hyötykäyttöön! 🙂